Taisyklės ir sąlygos

Prekių pirkimo–pardavimo WWW.PAPILDAISPORTUI.LT elektoninėje parduotuvėje taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo–pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) nustato bendrąsias naudojimosi WWW.PAPILDAISPORTUI.LT elektronine parduotuve sąlygas. Taisyklės yra taikomos kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka WWW.PAPILDAISPORTUI.LT elektroninėje parduotuvėje siūlomas prekes ar bet kaip kitaip naudojasi WWW.PAPILDAISPORTUI.LT elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

1.2. WWW.PAPILDAISPORTUI.LT yra elektroninė prekybos parduotuvė, orientuota į sportuojančius ir sveiką gyvenimo būdą propaguojančius vartotojus.

1.3. WWW.PAPILDAISPORTUI.LT elektroninėje parduotuvėje prekių prekybą organizuoja, vykdo ir su ja susijusias paslaugas Pirkėjui teikia E.Janušonio I.Į., buveinės adresas: Laisvės pr. 60, Vilnius, juridinio asmens kodas 157638482, veikdama kaip Pardavėjas (toliau – „Pardavėjas“). WWW.PAPILDAISPORTUI.LT elektroninėje parduotuvėje parduodamos Pardavėjui nuosavybės teise priklausančios prekės.

1.4. Pirkėju šiose taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis WWW.PAPILDAISPORTUI.LT elektroninėje parduotuvėje ar besinaudojantis kitomis WWW.PAPILDAISPORTUI.LT elektroninės parduotuvės paslaugomis. Naudotis WWW.PAPILDAISPORTUI.LT elektronine parduotuve ir joje pirkti turi teisę: - veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; - nepilnamečiai nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus asmenys tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo lėšomis; - juridiniai asmenys; - visų aukščiau paminėtų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.5. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti WWW.PAPILDAISPORTUI.LT elektroninėje parduotuvėje.

1.6. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi, ir yra abiems šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia WWW.PAPILDAISPORTUI.LT elektroninėje parduotuvėje prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir gauna elektroniniu paštu Pardavėjo patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas ir apmokėjimas gautas.

1.7. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą WWW.PAPILDAISPORTUI.LT elektroninėje parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis privalo neužsakyti prekių WWW.PAPILDAISPORTUI.LT elektroninėje parduotuvėje. Priešingu atveju laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Taisyklėmis.

1.8. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant WWW.PAPILDAISPORTUI.LT elektroninėje parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu. Jei po Taisyklių pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi WWW.PAPILDAISPORTUI.LT elektronine parduotuve ar jos teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.

1.9. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.10. Pardavėjas, atsižvelgdamas į WWW.PAPILDAISPORTUI.LT elektroninės parduotuvės sistemos techninius pajėgumus, turi teisę riboti registruotų Pirkėjų skaičių.

1.11. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi WWW.PAPILDAISPORTUI.LT elektroninės parduotuvės paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas WWW.PAPILDAISPORTUI.LT elektronine parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti WWW.PAPILDAISPORTUI.LT elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui.

1.12. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti WWW.PAPILDAISPORTUI.LT elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

1.13. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jei Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

2. Registracija ir asmens duomenų tvarkymas.

2.1. Pirkėjas, norėdamas naudotis WWW.PAPILDAISPORTUI.LT elektronine parduotuve ir pirkti joje siūlomas prekes, privalo užsiregistruoti WWW.PAPILDAISPORTUI.LT elektroninėje parduotuvės sistemoje, užpildydamas registracijos anketą arba pateikti asmeninę informaciją, norėdamas užsisakyti prekes kaip Svečias (Svečio užsakymas). Registracijos/Informijos anketoje privalu pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: - vardą, pavardę, - elektroninį paštą, - adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, - telefono numerį, - kitus prekių pristatymui būtinus duomenis. Juridinio asmens įgaliotas atstovas vietoje vardo ir pavardės pateikia juridinio asmens pavadinimą.

2.2. Pirkėjas yra atsakingas, kad registracijos/informacijos anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

2.3. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai registracijos duomenis keisti, papildyti ar panaikinti savo registraciją. Panaikinęs registraciją, Pirkėjas netenka galimybės naudotis WWW.PAPILDAISPORTUI.LT elektronine parduotuve ir joje pirkti kaip registruotas vartotojas. Kaip registruotas vartotojas Pirkėjas vėl įgyja galimybę pirkti tik iš naujo užsiregistravęs WWW.PAPILDAISPORTUI.LT elektroninėje parduotuvėje.

2.4. Užsiregistravęs Pirkėjas įgyja individualius prisijungimo duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį) ir įsipareigoja juos saugoti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Pirkėjas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo duomenų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie WWW.PAPILDAISPORTUI.LT elektroninėje parduotuvėje atliekami prisijungus individualiu Pirkėjo vardu ir slaptažodžiu. Jei WWW.PAPILDAISPORTUI.LT elektroninėje parduotuvėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie parduotuvės internete naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją el. paštu info@papildaisportui.lt arba tel. 8-687 36180. Atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (vartotojo vardu ir slaptažodžiu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodymo priemonė teisme).

2.5. Užsiregistruodamas Pirkėjas kartu suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklėse numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis WWW.PAPILDAISPORTUI.LT elektroninėje parduotuvėje ir naudodamasis jos paslaugomis.

2.6. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis "Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo" nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

2.7. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis WWW.PAPILDAISPORTUI.LT elektroninės parduotuvės paslaugomis. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

2.8. Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ir jo partneriai, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja vykdant WWW.PAPILDAISPORTUI.LT elektroninės parduotuvės administravimą, prekių pristatymą ir (ar) kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Pardavėjas neatskleis Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus pirmiau šiame punkte paminėtus Pardavėjo partnerius, arba, kai Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais bus įpareigotas tą padaryti.

2.9. Pardavėjas gali statistiniais tikslais naudoti su Pirkėjo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Pirkėjo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

2.10. Pirkėjas, nenorėdamas gauti Pardavėjo ar jo partnerių pranešimų ar kitų Pirkėjui naudingų pasiūlymų, gali informuoti Pardavėją  elektroniniu paštu info@papildaisportui.lt, kad tokie pranešimai ar pasiūlymai jam nebūtų siunčiami. Pirkėjui nepageidaujant, Pardavėjas nenaudos Pirkėjo asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųs Pirkėjui reklaminių ar informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini vykdant Pirkėjo pateiktą užsakymą.

2.11. Pirkėjo asmeniniai duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. Registracijos WWW.PAPILDAISPORTUI.LT elektroninėje parduotuvėje metu Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus saugomi 2 (du) metus po Pirkėjo paskutinio prisijungimo prie internetinės parduotuvės sistemos. Duomenys, pateikti įsigyjant prekes ir (ar) reikalingi sutartinių įsipareigojimų vykdymui, bus saugomi visą įsigytų prekių garantinio termino laikotarpį, tačiau ne trumpiau kaip 2 metus nuo prekių pristatymo. Duomenys, reikalingi įsiskolinimų valdymui, saugomi iki įsiskolinimo išieškojimo, tačiau ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų. Duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais saugomi 2 (du) metus po Pirkėjo paskutinio prisijungimo prie internetinės parduotuvės sistemos. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ir (ar) pasibaigs nustatytas saugojimo terminas, jie bus saugiai sunaikinami.

2.12. Pirkėjas turi teisę bet kada, pateikęs prašymą Pardavėjui, susipažinti su Pardavėjo tvarkomais Pirkėjo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šių Taisyklių sąlygų.

3. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai.

3.1. Prekių kainos WWW.PAPILDAISPORTUI.LT elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Litais. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis tik perkant WWW.PAPILDAISPORTUI.LT elektroninėje parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.

3.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes skančiu būdu:

3.2.1. Apmokėjimas bankiniu pinigų pervedimu, pervedant pinigus į Pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą – tai išankstinis apmokėjimas. Duomenys apmokėjimui nurodyti skyriuje "Duomenys apmokėjimui".  Mokėdamas šiuo būdu Pirkėjas atlikęs mokėjimą iš bet kurio banko atskiru elektroniniu laišku privalo atsiųsti Pardavėjui pranešimą apie mokėjimo atlikimą, nurodant apmokamo užsakymo ID.

3.3. Pirkėjas už užsakytas prekes įsipareigoja sumokėti nedelsiant, ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo momento. Tik gavus apmokėjimą už prekes bei jų pristatymą (transportavimą) pradedamas vykdyti užsakymas ir skaičiuojamas prekių pristatymo terminas. Apmokėjimas laikomas atliktu kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje, nurodytoje apmokėjimo instrukcijose.

3.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo momento.

3.5. Sąskaitą-faktūrą Pardavėjas išrašo ir Pirkėjui pateikia Pirkėjo Registracijos anketoje nurodytu elektroniniu paštu.

4. Prekių komplektavimas ir pristatymas

4.1. WWW.PAPILDAISPORTUI.LT elektroninės parduotuvės prekyba vykdoma ir prekės pristatomos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, įskaitant Kuršių Neriją (taikoma papildoma priemoka). Galimas prekių pristatymas ir į kitas šalis (pagal atskirą susitarimą). Prekes pristato Pardavėjas arba jo partneris.

4.2. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, nurodytas WWW.PAPILDAISPORTUI.LT elektroninės parduotuvės puslapio skyriuje „Kaip pirkti?“ ir galiojantis prekių užsakymo pateikimo momentu. Prekių pristatymo mokestis gali būti tiek fiksuotas, tiek priklausantis nuo Pirkėjo užsakytų prekių vertės.

4.3. Pardavėjas dės visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų visa apimtimi įvykdytas, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Jei užsakymo komplektavimo vietoje nėra užsakytos prekės likučio ar pakankamo jos kiekio, Pardavėjas pasilieka teisę nepristatyti prekės arba pristatyti mažesnį prekės kiekį.

4.4. Pinigai už Pirkėjo apmokėtas, tačiau Pardavėjo nepristatytas prekes, išmokami į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas užsakymo apmokėjimas, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo siuntos pristatymo.

4.5. Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Jeigu užsakytas prekes atsiims ne pats Pirkėjas, užsakyme jis privalo nurodyti asmens atsiimsiančio prekes (gavėjo) vardą ir pavardę.

4.6. Tuo atveju, kai Pirkėjo užsakyme nurodytu pristatymo adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, Pardavėjas arba jo partneris turi teisę prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui ar jo partneriui bet kokių pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

4.7. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas užsakydamas prekę nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas ar kt.), pakartotinai prekės nėra siunčiamos, (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), o pinigai už prekes grąžinami nuskaičiavus pristatymo mokestį. Tuo atveju, jei užsakymo pateikimo metu Pirkėjui buvo taikyta pristatymo mokesčio nuolaida, tačiau prekių pristatymas nėra įmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, Pardavėjas pasilieka teisę išskaičiuoti iš Pirkėjui grąžintinos pinigų sumos visą prekių pristatymo mokestį (galiojusį prekių užsakymo pateikimo momentu), neatsižvelgiant į užsakymo pateikimo metu taikytas nuolaidas.

4.8. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui jo užsakymo suformavimo metu pasirinktu pristatymo būdu (Standartinis prekių pristatymo laikas siunčiant prekes „Lietuvos paštu“ yra nuo 2 (dviejų) iki 5 (penkių) darbo dienų nuo pinigų už prekes gavimo. Prekių pristatymo laikas siunčiant per kurjerį 1-2 darbo dienos nuo pinigų už prekes gavimo). Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

4.9. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

4.10. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo partneriu patikrinti siuntos būklę, pristatytų prekių komplektiškumą (asortimentą) ir kokybę.

4.11. Pirkėjas, pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (praplyšęs pakavimo lipdukas, pažeistos pakuotės ar kitaip išoriškai pažeista), privalo tai atžymėti sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente (Pardavėjo egzemplioriuje). Pirkėjui nepatikrinus siuntos būklės ir (ar) šiame punkte nustatyta tvarka neužfiksavus duomenų apie siuntos pažeidimus, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista.

4.12. Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių kiekis arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją. Kai Pirkėjas nustato, kad pristatytos prekės yra netinkamos kokybės, jis nekokybiškų prekių nepriima ir turi jas grąžinti Pardavėjui, o prekių grąžinimo faktą bei priežastį atžymėti sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente (Pardavėjo egzemplioriuje).

4.13. Užsakydamas prekes WWW.PAPILDAISPORTUI.LT elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka atsiimdamas prekes prekių pristatymo/atsiėmimo vietoje pateikti Pardavėjui ir ar jo partneriui, Pardavėjo nurodymu pristačiusiam prekes, vieną iš asmenį identifikuojančių dokumentų: pasą, asmens tapatybės kortelę, naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą, siekiant tinkamai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus internetinės prekybos tikslu. Pirkėjas taip pat patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka, kad prekių atsiėmimo metu prekių pristatymo/atsiėmimo vietoje Pardavėjas ar jo partneris, Pardavėjo nurodymu pristatęs prekes, nusirašytų Pirkėjo ir (ar) jo atstovo pateikto asmenį identifikuojančio dokumento duomenis ir šiuos duomenis tvarkytų (įskaitant, bet neapsiribojant duomenų perdavimą Pardavėjui) internetinės prekybos tikslu.

5. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

5.1. Visų WWW.PAPILDAISPORTUI.LT elektroninėje parduotuvėje internete parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

5.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad WWW.PAPILDAISPORTUI.LT elektroninėje parduotuvėje internete esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

5.3. Tam tikroms prekių rūšims suteikiama tam tikrą laiką galiojanti prekės gamintojo arba Pardavėjo prekių kokybės garantija, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.

5.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims prekių kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

5.5. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo vartoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė suvartoti tokias prekes iki tinkamumo vartoti termino pabaigos (Užsakymo momentu likęs tinkamumo vartoti terminas ne trumpesnis nei 2 (du) mėnesiai).

6. Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas

6.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti WWW.PAPILDAISPORTUI.LT elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos. Laisvos formos pranešimą apie sutarties atsisakymą Pirkėjas privalo pateikti Pardavėjui el. paštu adresu info@papildaisportui.lt

6.2. Pateikęs raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų grąžinti prekę (jeigu ji buvo pristatyta) pagal Taisyklių 6.6 punkte nurodytą prekių keitimo tvarką.

6.3. Taisyklių 6.1 punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik Pirkėjas, kuris pagal LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju.

6.4. Pirkėjas (vartotojas) negali pasinaudoti Taisyklių 6.1. punkte numatyta teise atsisakyti sutarties, kai sutartis sudaryta dėl:

6.4.1. maisto produktų;

6.4.2. kitų kasdieniam vartojimui skirtų prekių pirkimo-pardavimo;

6.4.3. garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterių programų tiekimo ir Pirkėjas pažeidė pakuotės apsaugas;

6.4.4. laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių;

6.4.5. dalyvavimo žaidimuose ar loterijose.

6.5. Netinkamos kokybės prekės ar kokybiškos prekės, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

6.6. Prekės keičiamos ar grąžinamos Pardavėjui – iš anksto suderinus prekių atsiėmimo laiką ir adresą. Pardavėjo partneris atvyksta atsiimti prekių. Visos su tuo susijusios išlaidos tenka Pardavėjui. Dėl prekių grąžinimo kreiptis el. paštu: info@papildaisportui.lt arba tel. 8-687 36180. Pirkėjui pageidaujant grąžinti prekes jų pristatymo metu, prekės grąžinamos jas pristačiusiam Pardavėjui ar Pardavėjo partneriui.

6.7. Grąžinant ar keičiant WWW.PAPILDAISPORTUI.LT elektroninėje parduotuvėje įsigytas prekes, Pardavėjas turi teisę reikalauti užpildyti Pardavėjo ar jo partnerio pateiktą prekių grąžinimo ar keitimo formą.

6.8. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

6.9. Už grąžintas prekes sumokėti pinigai išmokami į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas užsakymo apmokėjimas, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekės grąžinimo dienos.

6.10. Grąžinant ar keičiant kokybiškas ir Pirkėjo užsakymą atitinkančias prekes, prekių pristatymo mokestis Pirkėjui negrąžinamas ir nekompensuojamas.

7. Apsikeitimas informacija

7.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu.

7.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia WWW.PAPILDAISPORTUI.LT elektroninės parduotuvės skyriuje „Susisiekite“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis ir adresais.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

8.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

8.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius LR įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

8.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

 
 
 
 
 
 
 
 
Powered By OpenCart. Europa version by CsillámVilág
PapildaiSportui.lt © 2018